ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกวิชาหลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา ของนางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ

โครงการสอน

รหัสวิชา TN 6101 ชื่อวิชา หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)
( Principle and Theories of educational technology and innovation )
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน นายมงคล ภวังคนันท์
โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

จุดประสงค์
1.ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงสภาพและปัญหาทางการศึกษาของไทย
2.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ที่มีต่อการเรียนการสอนได้
3.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้
4.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ลักษณะองค์ประกอบและหลักการของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาได้
5.ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
6.ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สำคัญและควรรู้จัก

คำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาสภาพปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความหมาย ความสัมพันธ์ ลักษณะ องค์ประกอบ หลักการ กระบวนการและพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา

การวัดและการประเมินผล
1.การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
...1.1คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน
-การอภิปราย/พฤติกรรมการแสดงออก 10 คะแนน
การเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
-รายงานบุคคล 20 คะแนน
-รายงานกลุ่ม 20 คะแนน
-ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม 20 คะแนน

...1.2คะแนนปลายภาค 30 คะแนน
-สอบปลายภาค 30 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล

.....การประเมินผลการเรียน ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ
A ดีเยี่ยม 4.0 ระดับคะแนน 80-100
B+ ดีมาก 3.5 ระดับคะแนน 75-79
B ดี 3.0 ระดับคะแนน 70-74
C+ ดีพอใช้ 2.5 ระดับคะแนน 65-69
C พอใช้ 2.0 ระดับคะแนน 60-64
D+ อ่อน 1.5 ระดับคะแนน 55-59
D อ่อนมาก 1.0 ระดับคะแนน 50-54
E ตก 0.0 ระดับคะแนน 0-49วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

วิธีการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เทคนิค/วิธีการสอน
ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น
บทบาทผู้เรียน
1) กระบวนการสืบค้น
(Inquiry Process)
- การศึกษาค้นคว้า
- การเรียนรู้กระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์
ศึกษาค้นคว้า เพื่อสืบค้นข้อความรู้ด้วยตนเอง
2) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
- การสังเกต การสืบค้น
- การให้เหตุผล การอ้างอิง
- การสร้างสมมติฐาน
ศึกษา ค้นพบข้อความรู้และขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
- การศึกษาค้นคว้า
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค้าข้อมูล
- การลงข้อสรุป
- การแก้ปัญหา
ศึกษา แก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการและฝึกทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญด้วยตนเอง
4) การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิด
จัดระบบความคิดของตนให้ชัดเจน เห็นความสัมพันธ์
5) การตั้งคำถาม (Questioning)
- กระบวนการคิด
- การตีความ
- การไตร่ตรอง
- การถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ
เรียนรู้จากคิดเพื่อสร้างข้อคำถามและคำตอบด้วยตนเอง
6) การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
- การศึกษาค้นคว้าข้อความรู้
- การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ความรับผิดชอบ
เรียนรู้อย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง
7) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
ประกอบด้วย
- ศูนย์การเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสำเร็จรูป
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- e-learning
- การตอบคำถาม
- การแก้ปัญหา
- การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผลการเรียนรู้ทันที
- การเรียนรู้ตามลำดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับความรู้ความสามารถของตน มีการแก้ไขฝึกซ้ำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ
8) การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- การสรุปความ
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีบทบาทมีส่วนร่วมในการสร้างข้อความรู้
9) การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- กระบวนการกลุ่ม
- การวางแผน
- การแก้ปัญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดระดับสูง
- ความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
- การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้นำกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มทั้งในบทบาทการทำงานและบทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ในการสร้างข้อความรู้หรือผลงานกลุ่ม
- 9.1 เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share)
- การค้นคว้าหาคำตอบ
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับผิดชอบการเรียนร่วมกับเพื่อน
- 9.2 เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
- การมีส่วนร่วม
- การแสดงความคิดเห็น
- ความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ปัญหา
แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว
- 9.3 เทคนิค Buzzing
- การค้นคว้าหาคำตอบด้วยเวลาจำกัด
แสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเวลาอันจำกัด

- 9.4 การอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ (Panel, Forum, Symposium, Seminar
- การสื่อสาร
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การสรุปข้อความรู้
รับฟังข้อมูลความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเวลาอันจำกัด
- 9.5 กลุ่มติว
- การฝึกซ้ำ
- การสื่อสาร
ทบทวนจากกลุ่มหรือเพื่อหรือเรียนเพิ่มเติม
10) การฝึกปฏิบัติการ
- การค้นคว้าหาความรู้
- การรวบรวมข้อมูล
- การแก้ปัญหา
ศึกษาค้นคว้าข้อความรู้ในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการ
11) เกม (Games)
- การคิดวิเคราะห์
- การตัดสินใจ
- การแก้ปัญหา
ได้เล่มเกมด้วยตนเองภายใต้กฎหรือกติกาที่กำหนด ได้คิดวิเคราะห์พฤติกรรมและเกิดความสนุกสนานในการเรียน
12) กรณีศึกษา (Case Studies)
- การค้นคว้าหาความรู้
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์
- การแก้ปัญหา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา
13) สถานการณ์จำลอง (Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรู้สึก
- การวิเคราะห์
ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่จำลองใกล้เคียงสถานการณ์จริง
14) ละคร (Dramatization)
- ความรับผิดชอบในบทบาท
- การทำงานร่วมกัน
- การวิเคราะห์
ได้ทดลองแสดงบทบาทตามที่กำหนดเกิดประสบการณ์เข้าใจความรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรมผู้อื่น
15) บทบาทสมมติ
- มนุษยสัมพันธ์
- การแก้ปัญหา
- การวิเคราะห์
ได้ลองสวมบทบาทต่าง ๆ และศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึกและพฤติกรรมตน


16) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ประกอบด้วยเทคนิค JIGSAW, JIGSAW II, TGT, STAD,LT,GI, NHT, Co-op Co-op
- กระบวนการกลุ่ม
- การสื่อสาร
- ความรับผิดชอบร่วมกัน
- ทักษะทางสังคม
- การแก้ปัญหา
- การคิดแบบหลากหลาย
- การสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน
ได้เรียนรู้บทบาทสมาชิก กลุ่มมีบทบาทหน้าที่ รู้จักการไว้วางใจให้เกียรติและรับผังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกกลุ่ม และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
17) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning)
- การนำเสนอความคิดประสบการณ์
- การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
- กระบวนการกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือปฏิบัติจนได้ข้อสรุป
18) การเรียนการสอนแบบ บูรณาการ แบบ Shoreline Method
- การค้นคว้าหาความรู้
- การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
- ทักษะทางสังคม
- กระบวนการกลุ่ม
- การสื่อสาร
- การแก้ปัญหา
มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและการคิด ดำเนินการเรียนด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและสถานการณ์จริง ศึกษา ปฏิบัติด้วยตนเองทุกเรื่อง ร่วมแรงร่วมใจด้วยความเต็มใจ

images.puvadon.multiply.com/attachment/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น