ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกวิชาหลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา ของนางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ

โครงการสอน

รหัสวิชา TN 6101 ชื่อวิชา หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)
( Principle and Theories of educational technology and innovation )
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน นายมงคล ภวังคนันท์
โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

จุดประสงค์
1.ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงสภาพและปัญหาทางการศึกษาของไทย
2.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ที่มีต่อการเรียนการสอนได้
3.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้
4.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ลักษณะองค์ประกอบและหลักการของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาได้
5.ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
6.ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สำคัญและควรรู้จัก

คำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาสภาพปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความหมาย ความสัมพันธ์ ลักษณะ องค์ประกอบ หลักการ กระบวนการและพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา

การวัดและการประเมินผล
1.การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
...1.1คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน
-การอภิปราย/พฤติกรรมการแสดงออก 10 คะแนน
การเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
-รายงานบุคคล 20 คะแนน
-รายงานกลุ่ม 20 คะแนน
-ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม 20 คะแนน

...1.2คะแนนปลายภาค 30 คะแนน
-สอบปลายภาค 30 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล

.....การประเมินผลการเรียน ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ
A ดีเยี่ยม 4.0 ระดับคะแนน 80-100
B+ ดีมาก 3.5 ระดับคะแนน 75-79
B ดี 3.0 ระดับคะแนน 70-74
C+ ดีพอใช้ 2.5 ระดับคะแนน 65-69
C พอใช้ 2.0 ระดับคะแนน 60-64
D+ อ่อน 1.5 ระดับคะแนน 55-59
D อ่อนมาก 1.0 ระดับคะแนน 50-54
E ตก 0.0 ระดับคะแนน 0-49วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ปัญหาและอุปสรรคทางการศึกษา

การพัฒนาการศึกษา มีปัญหาและอุปสรรคสำคัญ 5 ประการ คือ

1.ปัญหาบุคคล ได้แก่
-ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ
-บุคลากรทางการศึกษายังไม่เข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
-คนพิการขาดสิทธิที่จะได้รับทางการศึกษา
-ผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะขาดการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์
-บุคลากรมีจำนวนจำกัด

2.ปัญหาเครื่องมือ ได้แก่
-เครื่องมือมีไม่เพียงพอกับนักศึกษา
-ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
-ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือที่มีอยู่

3.ปัญหางบประมาณ ได้แก่
-ขาดการช่วยเหลือจากทางภาครัฐและเอกชน
-นำงบประมาณที่ได้มาใช้โดยไม่เกิดประโยชน์
-ขาดผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ

4.ปัญหาวิธีการ ได้แก่
-ขาดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
-มีการบริหารงานอย่างไม่เป็นระบบ
-ต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดโครงการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน

5.ปัญหาด้านศีลธรรม ได้แก่
-ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
-ผู้สอนส่วนใหญ่สอนแต่วิชาการไม่เน้นทางด้านศีลธรรม
-ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของศีลธรรม